Home » Stare Civila

Stare Civila

Declaratie privind incheierea casatoriei cu mentiuni (descarca aici)

Declaratie privind incheierea casatoriei (descarca aici)

Cerere privind aprobarea transcrierii in Registrul de Stare Civila a certificatului de nastere a copilului (descarca aici)

Cerere privind aprobarea transcrierii in Registrul de Stare Civila a certificatului (extrasului) (descarca aici)

Cerere privind rectificarea actului eliberat (descarca aici)

Cerere privind aprobarea rectificarii actului eliberat (descarca aici)

Cerere privind eliberarea livretului de familie (descarca aici)

Cerere privind eliberarea livretului de familie cu mentiunea anexelor (descarca aici)

Cerere privind aprobarea oficierii casatoriei (descarca aici)

Cerere privind eliberarea de certificate de nastere/casatorie/deces (descarca aici)

Cerere privind eliberarea anexei 24 cu datele necesare deschiderii procedurii succesorale (descarca aici)

Cerere privind eliberarea unei dovezi care sa ateste mentiunile inscrise pe marginea actului de nastere (descarca aici)

Starea civilă începe odată cu naşterea persoanei şi încetează la moartea sau declararea judecătorească  a  morţii  acesteia.  Ea  este  determinata  de  anumite  fapte  juridice

(evenimente) care se produc independent de voinţa omului, cum sunt naşterea şi moartea, precum şi de unele manifestări de voinţă făcute în conformitate cu legea, cum ar fi: căsătoria, divorţul, recunoaşterea filiaţiei, schimbarea numelui. Trebuie spus că exercitarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor pot fi realizate doar în condiţiile existenţei actelor de stare civilă.

Sunt necesre urmatoarele documente :

Înregistrarea naşterii în cazul nou-născuţilor se face în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Declararea naşterii se poate face de oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea medicală în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

1. Înregistrarea naşterii copilului din căsătorie – Acte necesare:
– certificatul medical constatator al naşterii-;
– certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
– actele de identitate ale părinţilor;

– certificatele de nastere ale parintilor;

2. Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei – Acte necesare:
– certificatul medical constatator al naşterii;
– certificatul de naştere al mamei copilului;
– actul de identitate al mamei.

Recunoaşterea nou-născutului de către tată:
– actul de identitate al tatălui;
– declaraţie scrisă de recunoaştere a minorului de către tată, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, alaturi de consimtamantul mamei;

3. Înregistrarea copilului născut mort
Termen de înregistrare: 3 zile de la data naşterii.
4. Înregistrarea copilului născut viu care a decedat în intervalul celor 15 zile
Termen de înregistrare: 24 de ore de la data decesului.
5. Situaţii în care declararea copilului se face după expirarea termenelor prevăzute de lege:

-Până într-un an de la naşterea copilului – înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului localităţii unde a avut loc naşterea
– Acte necesare:
-certificatul medical constatator al naşterii;
-certificatului de căsătorie al părinţilor copilului;
-actele de identitate ale părinţilor;
-declaraţia scrisă în care se arată motivele pentru care s-a întârziat înregistrarea naşterii.
-După un an de la naşterea copilului – înregistrarea naşterii se face prin hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă prin care se dispune încuviinţarea tardivă a naşterii.

În urma înregistrării naşterii, certificatul de naştere se eliberează numai părinţilor sau reprezentantului legal pe baza actului de identitate cu termen de valabilitate neexpirat.

***************************************************

Sunt necesre urmatoarele documente :

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii.

Vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul  cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei.

Încheierea căsătoriei

Căsătoria se încheie în a 10-a zi de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data depunerii declaraţiei, cât şi data încheierii căsătoriei.

Situaţii:

1. Căsătoria între cetăţeni români :

Acte necesare pentru cetăţeanul român:

– actul de identitate în original şi fotocopie (xerocopie);
– certificatul de naştere în original şi fotocopie (xerocopie);
– certificatul medical prenupţial – valabil 14 zile de la data eliberării;
– fotocopii după actele de identitate a doi martori (persoane cu vârsta peste 18 ani, care să fie prezente la data încheierii căsătoriei);

Dacă este cazul:
– aviz medical în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani;
– certificatul de deces al soţului în original şi fotocopie (xerocopie);
– sentinţa de divorţ în original şi în fotocopie (xerocopie), cu menţiunea că aceasta a rămas definitivă si irevocabila , supralegalizată sau după caz apostilată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961;
-proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitorii soţi este surdo-mut;
-încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie (în situaţii justificate);
-aprobarea instanţei de tutelă, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie;
-autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul minorul care are împlinită vârsta de 16 ani;
–  încuviinţarea scrisă a părinţilor în cazul minorilor cu vârsta de minimum 16 ani;
-aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, în cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detenţie.

2. Căsătoria unui cetăţean român cu un cetăţean străin :

Acte necesare pentru cetăţeanul străin:

– paşaportul sau alt document de călătorie valabil;
– certificatul de naştere în original supralegalizat sau apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 + fotocopie (xerocopie) şi traducerea în limba română – legalizată la un notariat public român;
-certificat medical prenupţial;
-declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România;
-certificat de capacitate matrimonială eliberat de primăria unde s-a înregistrat naşterea – supralegalizat sau, după caz, apostilat în conformitate cu Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961;
-dovada eliberată de Misiunea diplomatică sau Oficiul consular al ţării al cărei cetăţean este, cu sediul în România, din care să rezulte că încheind căsătoria în România, se respectă condiţiile de formă şi de fond prevăzute în legea sa naţională – tradusă în limba română şi legalizată
-documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere , ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepţie de la alineatul precedent;
-sentinţa de divorţ, rămasă definitivă, supralegalizată sau după caz apostilată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 + fotocopie (xerocopie), tradusă în limba română şi legalizată la un notariat din România;
-procesul-verbal încheiat împreună cu un interpret autorizat, în cazul în care cetăţeanul străin nu cunoaşte limba română.

*****************************************************************************

Sunt necesre urmatoarele documente :

Declaraţia de deces pentru situaţia în care cauza decesului este naturală se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.
Declaraţia decesului se face de către membrii familiei decedatului sau de către:
– medic sau alt cadru din unitatea sanitară în care s-a produs decesul;
– orice persoană care are cunoştinţă despre deces.
La oficiul de stare civilă din cadrul Primăriei Popricani  se înregistrează decesul tuturor persoanelor, cetăţeni români şi străini, decedate pe raza lor de competenţă.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:
– fotocopia actului de identitate al celui care declară decesul;
– certificatul medical constatator al decesului;
– actul de identitate al celui decedat;
– certificatul de naştere al celui decedat şi cel de căsătorie dacă este cazul;

Potrivit dispoziţiilor art.164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 64/2011, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie / din afara căsătoriei sau adoptaţi.
Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

La depunerea cererii de divorţ sunt necesare următoarele documente:
– certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
– documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.
– în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, aceştia vor da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă în acest sens.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând o declaraţie de menţinere a cererii de divorţ.
În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie de renunţare la cererea de divorţ.
În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret.

Formularele necesare le gasiti la sediu primariei – serviciul de stare civila.